Het huidige verkeers- en parkeerbeleid te Hemiksem.

Naar recente peilingen hebben aangetoond, blijken vele inwoners van Hemiksem niet bijster gelukkig met het huidige verkeers- en parkeerbeleid.
Er zijn wel bijkomende, goed onderhouden, parkings aangelegd. Deze worden echter slechts met mondjesmaat gebruikt. De stoepranden aan de in- en uitritten werden niet verlaagd, zodat reeds menige auto schade opliep. Enkele van die parkings bevinden zich op plaatsen waar haast geen passanten voorbij komen, wat de vrees voor vandalisme reëel maakt. In de straten werden hoogstnoodzakelijke parkeerplaatsen opgeofferd aan plantsoentjes, die de aanblik wel verfraaien, maar eerder een last dan een baat vormen.
Alhoewel in de ganse gemeente snelheidsbeperkingen van kracht zijn, worden sommige straten eerder als racebaan beschouwd, met nadelige gevolgen qua veiligheid en gezondheid van de omwonenden. Lindelei en Saunierlei zijn hier voorbeelden van. Extra controle zou wenselijk zijn.
De aansluiting van de Lindelei bij de Antwerpsesteenweg/ Bredestraat is voor de zwakke weggebruikers levensgevaarlijk, temeer omdat er zich aan beide zijden van de steenweg een bushalte bevindt.
Waar het de veiligheid van de inwoners van Hemiksem betreft stellen wij vast dat de misdaad, meestal van inbraken of indringing gebruik makend van een smoes, een stijgende tendens kent. Ons politiekorps doet wat het kan, maar veel feiten worden niet aangegeven. Zonder aangifte en inlichtingen kunnen die mensen echter ook niet veel uitrichten. Daarom roepen wij op om zo snel mogelijk alle feiten te melden.

Agnes Salden
Charles Bolle

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...