De beleidsnota financiën.

De beleidsnota financiën.

 Een gedeelte uit de financiële beleidsnota is naar voor
gebracht door het Schelse schepencollege. Deze beleidsnota kunnen de
Schellenaren terugvinden op het internet. Er werd zelfs een speciale
bijeenkomst ingericht over de beleidsnota in het gemeentehuis. De bijeenkomst
werd geen succes. Toch vond de burgemeester dit een teken van goed bestuur, net
omdat er zo weinig mensen ingingen op de uitnodiging. De werking van de
gemeente verloopt volgens hem positief. Wij zien dit enigszins anders. Kritiek
aanvaardt de burgemeester niet en hij doet zijn eigen zin. Dit zijn niet onze
woorden maar woorden van partijgenoten van de burgemeester.

Vervolgens hebben we toch een paar opmerkingen in de rubriek
financiën. De burgervader spreekt zich nogal negatief uit over het begrip BBC (
beleids- en beheerscyclus). BBC is een vertaling van een internationale trend
in het denken over het functioneren van de overheid. De rol van de overheid in
de maatschappij kan worden samengevat in één zin: de overheid probeert de
maatschappij te sturen via het voeren van een welbepaald beleid. De richting
waarin de maatschappij wordt gestuurd is het prerogatief van de democratisch
verkozenen. Maar de bedoeling is steeds om de maatschappij te verbeteren en het
welzijn van de burgers te verhogen.

We merken op dat onder andere er geen verschil is tussen
gewone en buitengewone dienst. Er is ook geen verschil tussen saldo eigen jaar
en algemeen saldo. Investering is uitgave zoals alle andere. De verkoop van
patrimonium is ontvangst zoals alle andere. Tenslotte leent men om lopende
uitgaven te dekken. Maar leningen zijn geen ontvangsten. De net genoemde
voorbeelden zijn wel afkomstig uit besluiten van de Vlaamse regering. Het is in
die verstandhouding moeilijk om kritiek te uiten op eigen collega’s.

Een actiepunt van financiën gaat over de twee grote
belastingen namelijk de onroerende voorheffing en de personenbelasting die men
stabiel probeert te houden. Dit is vanzelfsprekend met het innen van de massa’s
aan pestbelastingen die in Schelle gelden. Dit is nu één van de redenen waarom
we in onze gemeente er in het algemeen beter voorstaan dan in de ons omliggende
gemeenten. Daar zijn minder van deze belastingen in circulatie.

 Vlaams belang dient klacht in bij Berx.

 De Schelse Vlaams Belang fractie heeft klacht neergelegd
tegen het gemeentebestuur bij Cathy Berx, de gouverneur van Antwerpen. Volgens
de partij moet artikel 2 van het huishoudelijk reglement worden
aangepast/geschrapt. De vierde alinea strookt namelijk niet met de Vlaamse
regelgeving. Dat artikel schrijft voor 
dat het niet mogelijk is om te amenderen aan een punt van de agenda der
gemeenteraad op het ogenblik van de zitting zelf. Dus tijdens de bewuste
gemeenteraad zelf. Vlaams Belang kaartte het euvel aan op de jongste
gemeenteraad maar kreeg onvoldoende gehoor waardoor we nu een klacht hebben
ingediend.

 “Wat mij uitermate stoort is dat het huidige reglement de
democratische werking van de gemeenteraad hindert”, zegt fractieleider Leo
Haucourt. Inmiddels heeft de gouverneur ons volledig in het gelijk gesteld
waardoor het artikel werd geschorst. De burgemeester heeft nu zijn tekst
aangepast met er bij te plaatsen “ bij voorkeur”. Volgens het Vlaams decreet is
het nu wettelijk in orde. Toch zullen er nog steeds problemen zijn tijdens de
volgende gemeenteraden. Kijk maar uit want volgens ons is er maar een
gedeeltelijke oplossing gevonden door onze burgervader.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...